Ak čítate tento dokument, je to preto, že nám poskytujete Vaše osobné údaje. V súvislosti s poskytovaním takýchto údajov sme povinný Vás poučiť, ako tieto údaje spracovávame, prípadne k niektorým Vami poskytnutými údajmi potrebujeme Váš súhlas – ktorý udeľujete tým, že potvrdíte zaškrtávacie políčko, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Sme spoločnosť Compare Consulting Invest s.r.o., so sídlom Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 117 06 317, zapísaná na Okresnom súde v Brne , sp. zn. C 124375 (ďalej len ako „Správca“), a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako „GPRS“) a zákona č. 110/2019 Z.z., o spracovaní osobných údajov, v znení neskorších predpisov, okamžikom, kedy nám Vaše osobné údaje poskytnete, ich budeme naďalej spracovávať tak, ako je uvedené nižšie.

 1. Prečo Vaše údaje zpracováváme?

To záleží od toho, na základe čoho nám svoje údaje poskytujete.

V prípade, že s Vami rokujeme ohľadom uzatvorenia zmluvy, alebo sme už spoločne zmluvu uzatvorili, spracovávame Vaše osobné údaje nevyhnutné na splnenie zmluvy, a to iba za účelom jej uzatvorenia, splnenia, prípadne za účelom vysporiadania záväzkov na základe ktorých vznikla. Spracovania osobných údajov nevyhnutných k plneniu zmluvy nepodliehajú Vášmu súhlasu, sme však k nemu povinný zo zákona.

Vaše osobné údaje používame iba na to, aby sme Vám poskytli relevantné ponuky, ktoré sú pre Vás zaujímavé. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky, a cookies. Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

V prípade, kedy nám posielate vaše dotazy, dopyt alebo inak s nami komunikujete, nám poskytujete Vaše údaje na základe Vášho dobrovoľného súhlasu. Vami udelený súhlas je možné kedykoľvek odobrať, a to zaslaním e-mailu na adresu [email protected] alebo zaslaním listu na adresu nášho sídla.

 1. Aké osobné údaje spracovávame?

Ako Správca spracovávame také osobné údaje, ktoré nám poskytujete, prípadne také, ktoré sú verejne dostupné. Najmä sa jedná o Vaše meno a priezvisko, adresu, iné identifikačné údaje (ako IČO a dátum narodenia, ak je to nevyhnutné), ale i ďalšie Vami poskytnuté údaje, ako napr. telefón, e-mail, dodaciu adresu, atď. Tie sú spracovávané z dôvodov, pre ktoré ste tieto údaje poskytli, teda najmä za účelom vybavenia Vašich dotazov, vedenia rokovaní smerujúcim k uzatvoreniu zmluvy, alebo pre to, aby bolo možné vyhovieť Vašej žiadosti o kontaktovanie zo strany Správcu, ďalej tiež za účelom zasielania marketingových oznamov, a pod. Pri návšteve webovej stránky môžeme v súvislosti a za účelom prevádzkovania webových stránok a zlepšovania ich prevádzky ďalej spracovávať údaje o vašom pohybe na nich, a to vrátane IP adresy, z ktorej sa na webovú stránku prihlasujete (ďalej len ako „osobné údaje“).

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 1.  Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané nami ako Správcom, osobné údaje však pre nás môžu spracovávať aj ďalšie osoby, ak sú k tomu nami poverené, najmä osoby podrobené jednotnému riadeniu spoločnosti GFF s.r.o. so sídlom Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, IČO: 075 84 644, zapísanej na Okresnom súde v Brne, sp. zn. C 108959, v zmysle ust. § 79, zákona č. 90/2012 Z.z., zákon o obchodných korporáciách, v znení neskorších predpisov.

V niektorých situáciách môže byť nevyhnutné, aby sme v rámci plnenia zmluvy Vaše osobné údaje poskytli aj tretím osobám, a to najme vtedy, ak Vám v rámci plnenia máme zaistiť dopravu tovaru prostredníctvom prepravcu. V takomto prípade poskytujeme údaje ako meno a priezvisko, IČO, dodaciu adresu, telefónne číslo a e-mail. Prepravca je oprávnený spracovávať údaje iba na účely doručenia tovaru.

 1.  Ako dlho Vaše údaje spracovávame?

Doba spracovania osobných údajov sa líši najmä v závislosti od toho, z akého dôvodu ich spracovávame.

Vaše osobné údaje vždy spracovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Takéto osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napr. pri daňových dokladoch je takouto dobou doba aspoň 10 rokov).

V prípade, že ste nám na spracovanie Vašich osobných údajov udelili súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 10 rokov, alebo do odvolania takéhoto súhlasu.

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu alebo inými podobnými spôsobmi spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení.

 1. Aké máte práva v súvislosti so spracovaním Vašich údajov?

Záleží na tom, na základe akých dôvodov Vaše údaje spracovávame. Ak to sú Vaše údaje, ktoré spracovávame zo zákona, potom máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame, žiadať si kópiu týchto údajov, požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním
  osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo sa
  obrátiť na súd. Budeme však radi, ak nás najprv skontaktujete a vzniknutú situáciu vyriešime spolu.

 

V prípade, kedy ste na spracovanie poskytli svoj súhlas, potom nad rámec vyššie uvedeného máte právo tiež:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť písomným odvolaním súhlasu spôsobom uvedeným vyššie,
 • požadovať obmedzenie spracovania takýchto údajov,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov.

 

Máte ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov? Kontaktujte nás na e-maily: [email protected].